المشاريع

  • مزرعة للدجاج اللاحم
  • مزرعة للدجاج اللاحم

مزرعة للدجاج اللاحم

Nau avícola construïda CLAUS EN MÀ per AGROGI amb el nou sistema de ventilació transversal doble dissenyat per AGROGI. La granja està situada a Castelo Mazaricos, a la província de La Coruña, Galicia.

 

Per més informació feu clic en l'enllaç següent.

http://files.agrogi.com//projectes/sel-avicolas-agrogi-feb2005-3.pdf

Serveis relacionats
  • مباني لتربية المواشي
  • مباني لتربية المواشي
قراءة المزيد video